Close

Corporatiestrategie

De maatschappelijke opgave centraal

Om als corporatie een goede invulling te kunnen geven aan de maatschappelijke opgave is een helder ondernemingsplan nodig. 

Daarnaast bepaalt u uw wensportefeuille: hoe moet de woningvoorraad er in 2025 uitzien? Dat is de basis voor de portefeuillestrategie en het huurbeleid. Ga je verkopen? Slopen? Bouwen? En is dat financieel haalbaar? Een goede analyse van de woningmarkt en uw vastgoedportefeuille zijn daarbij onontbeerlijk.

Companen is uw partner bij de uitwerking van uw bedrijfsplan, onderzoek of portefeuillebeleid. Bovendien ondersteunen we bij governance-vraagstukken, zoals het inrichten van de interne bedrijfsvoering en het toezicht van uw organisatie.

Onze experts op het gebied van corporatiestrategie helpen u graag verder: Bram Klouwen, Martin Bleijenburg en Mattijs Letteboer.

Contact

Ons team van adviseurs en onderzoekers staat voor u klaar.

Neemt u voor vragen op het gebied van ondernemingsbeleid en scenarioplanning contact op met bijvoorbeeld Bram Klouwen

Voor vastgoedstrategie en Wonen&Zorg verwijzen wij u graag naar Martin Bleijenburg.

Mattijs Letteboer staat voor u klaar als u vragen heeft op het gebied van huurprijsbeleid.

Chantal Tiekstra vertelt u graag alles over verduurzaming van uw woningvoorraad.

Maar ook andere collega’s kunnen u op genoemde thema’s uiteraard goed van dienst zijn.

Ondernemingsplan voor uw corporatie: evenwicht tussen vele opgaven

Een nieuw kabinet en gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Ook ligt er een ambitieus klimaatakkoord. Ondertussen verandert uw doelgroep: de huishoudens worden kleiner en zijn vaker kwetsbaar. Het is een hele tour om binnen dit speelveld uw middelen effectief en in balans in te zetten. Hoe zorgt u voor voldoende woningen, kwalitatief hoogwaardig, energiezuinig en betaalbaar, in leefbare wijken? Dit vraagt een nieuw, duurzaam, toekomstgericht ondernemingsbeleid dat een passend antwoord biedt op deze en toekomstige ontwikkelingen.

Companen ondersteunt corporaties bij het maken van ondernemingsbeleid. Kleine en middelgrote corporaties helpen wij met zowel het realisatieproces als de redactie van het ondernemingsplan. Voor grote corporaties is onze inzet gericht op het inbrengen van specifieke kennis en vaardigheden: van gespreksleiding tot een lezing over woonlasten of wonen met zorg. Dit gaat altijd gepaard met een verfrissende en onafhankelijke blik. We zetten verschillende perspectieven naast elkaar om tot een gewogen oordeel te komen. En we beperken ons daarbij zeker niet tot het herhalen van de gangbare opvattingen in de sector.

Dit doen we samen met u, uw medewerkers, huurders, toezichthouders en andere stakeholders. Recent waren we betrokken bij ondernemingsbeleid voor onder andere Woonwenz in Venlo, Woongoed GO, Woningstichting Putten, Woningstichting Heteren, SCW Tiel.


Wilt u ook eens andere opvattingen horen en u laten inspireren voor uw ondernemingsplan? Wij komen graag bij u langs om onder het genot van een kop koffie hierover van gedachten te wisselen.

De toekomst is onzeker: scenarioplanning maakt dit inzichtelijk

De wereld waarin u opereert is bijzonder onzeker en dat geldt nog meer voor de toekomst. Beleid dat geënt is op één vast toekomstbeeld past daar niet bij. Zeker niet als dat gestoeld is op de trends van het recente verleden. Hiermee loopt u risico’s, want de toekomst zal er anders uitzien. Investeringen die nu nuttig lijken, zijn mogelijk kapitaalvernietiging. Scenarioplanning helpt om grip te krijgen op deze onzekere toekomst.

Voor Oosterpoort Wonen werkten wij, samen met Jester Strategy, een scenarioplanning uit. Wij brachten verschillende voorstellingen van een waarschijnlijke toekomst in beeld: Wat als de individualisering doorzet? Wat als de economische ontwikkeling onvoorspelbaar is? En wat als er sprake is van een snelle technologische ontwikkeling? Een dergelijke scenarioplanning biedt een goede basis om risicobewust investeringen af te wegen. Companen bracht bij Oosterpoort Wonen haar deskundigheid rond woningmarktontwikkelingen in. Maar ook in het kader van strategisch voorraadbeleid is scenarioplanning inmiddels een vast onderdeel van onze aanpak, zoals bij Woningstichting Nijkerk. Het resultaat: een beleid dat u daadwerkelijk in staat stelt in te spelen op nieuwe ontwikkelingen.

Strategisch voorraadbeleid: kortetermijnactie, langetermijnrendement

Uw vastgoed is uw belangrijkste bedrijfsmiddel om uw maatschappelijke opgaven te realiseren. Maar voor welke opgaven wilt u uw middelen met voorrang inzetten? En hoe moet uw vastgoed op korte termijn renderen: maatschappelijk en/of financieel? Uw portefeuillestrategie of strategisch voorraadbeleid moet antwoord geven op deze vragen; nu en in de toekomst. Companen ontwikkelde de afgelopen jaren voor verschillende corporaties een dergelijk voorraadbeleid.

Wilt u ook een goed beeld of uw woningen financieel en maatschappelijk rendabel zijn, nu en in de toekomst? Wij komen graag langs om met u na te gaan wat we kunnen bijdragen aan uw portefeuillestrategie.

Enkele kenmerken van de Companen-aanpak:

  • Vroeg in het proces formuleren we de maatschappelijke opgave ofwel de strategische opdracht. We bepalen concrete doelen ten aanzien van doelgroepen, prijsniveaus, kwaliteitsniveaus, wijkopbouw, leefbaarheid, verdiencapaciteit, etc. Dit is de kapstok waaraan we de vastgoedstrategie ophangen.
  • We maken hierbij gebruik van de aanwezige kennis in uw organisatie. Zo zorgen we ervoor dat het theoretische kader direct getoetst wordt op de praktische uitvoerbaarheid.
  • En we kijken vooruit. We nemen u mee aan de hand van verschillende toekomstscenario’s waarbij we berekenen welke investeringen toekomstvast zijn, en welke mogelijk niet. De woonagenda van Aedes om toe te werken naar een CO2-neutrale woningvoorraad in 2050 blijkt hiervoor een waardevolle aanjager te zijn.
  • Uiteindelijk gaat het om het afwegen van rendementen. Draagt de woning in voldoende mate bij aan het maatschappelijke dan wel financiële rendement? En hoe verhoudt zich dit in het licht van de nieuwe ontwikkelingen? We maken dit per woning inzichtelijk.

Wonen en zorg: bewegen van systeem- naar leefwereld

Mensen wonen steeds langer zelfstandig. Ook als een zorgvraag in het spel is. Een groeiend deel van de huurders heeft dan ook een zorg- of ondersteuningsbehoefte. Van de corporatie vraagt dit adequaat woonzorgvastgoed, en afstemming met zorgpartners om de huurders passende zorg te kunnen garanderen.

Om dit gezamenlijk te realiseren is een systeemwereld gecreeërd met een duidelijke afbakening van rollen en verantwoordelijkheden. Deze systeemwereld staat echter ver af van de leefwereld van de huurders, om wie het uiteindelijk te doen is. De majeure opdracht voor corporaties, overheden en zorginstellingen is om zich meer te organiseren naar deze leefwereld.

Uitgangspunt van onze aanpak is de klant en diens vraag. Onderzoek, klantenpanels en huisbezoeken maken deze vraag inzichtelijk. Maar natuurlijk kijken we ook vooruit op basis van trends en prognoses. Vraag en aanbod leggen we naast elkaar en daarbij stellen we vast waar sprake is van mismatches. Vervolgens organiseren we het gesprek met uw ketenpartners. Wie pakt wat aan? Alles gericht op de vraag van de klant.

Voor veel organisaties blijken deze opgaven niet even eenvoudig. Companen helpt u graag bij een succesvolle transitie.

Woningmarktonderzoek op uw leest geschoeid

Onafhankelijk en gebruiksgericht onderzoek voegt kwaliteit toe. Of het nu gaat om ondernemingsbeleid, doorrekenen van scenario’s, vastgoedstrategie of een aanpak rond wonen met zorg. Speciaal voor u doet Companen onderzoek op maat: naar de ontwikkeling van doelgroepen, kwaliteit van de voorraad, wijkontwikkeling, leefbaarheid etc.

Onderzoek is geen doel op zich. Wij richten ons onderzoek zo in dat het in de praktijk bruikbaar is. Rijnhart Wonen, Wonen Midden-Delfland en Viverion gingen u recent voor met woningmarktonderzoek dat past bij hun opgave en hun organisatie.

Organiseren van betaalbaarheid via uitgekiend huurbeleid

Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen, mede door gestegen huur- en energieprijzen.  Corporaties dragen concreet bij aan het terugbrengen van de woonlasten van hun huurders. Maar dat is nog niet zo eenvoudig. U moet met veel regels rekening houden, zoals passend toewijzen. Daarbij is de huur uw belangrijkste bron van inkomsten. Huurverlaging heeft dan ook direct (negatief) effect op uw investeringsruimte. Tegelijkertijd profiteert de huurder hier, ironisch genoeg, nauwelijks van (door de inzet van Huurtoeslag).


Een uitgekiend huurbeleid draagt zowel bij aan uw verdiencapaciteit en investeringsruimte als aan de betaalbaarheid van het wonen. Companen werkt voor u scenario’s uit met deze waarden als uitgangspunt. Wij kunnen u een volledig pakket bieden: van strategiebepaling tot doorrekening van woonlasten én opbrengsten. Meer weten? Neem dan contact op met Mattijs Letteboer.

Route naar een CO2-neutrale woningvoorraad in 2050

In haar Woonagenda heeft Aedes dit jaar afspraken gemaakt voor verduurzaming van de sociale huurwoningvoorraad; gericht op een CO2-neutrale woningvoorraad in 2050. In 2018 zult u dit moeten vertalen naar een routekaart voor uw organisatie. Hoe gaat u deze langetermijndoelstelling realiseren? Welk deel van uw woningvoorraad heeft toekomstwaarde, en welk deel niet? Hoe benut u uw investeringsruimte optimaal?

Companen ondersteunt u bij het uitwerken van een doordachte routekaart voor de verduurzaming van uw vastgoed. Wij gaan met u na bij welke woningen verduurzamen effectief is en hoe u dat het best kunt aanpakken. Via kleine stappen, profiterend van state-of-the-art technologieën of door grote stappen in NoM-woningen. En wat past bij uw organisatie en de opgave waarvoor u staat?

Voor Lyaemer Wonen werkten we hiervoor een kaart uit met daarop de leeftijd van het woningbezit in 2050. Een woning uit 1970 is dan 80 jaar. Haalt die woning dat? Of hebben we op basis van onder meer gehorigheid, casco-kwaliteit en wijkopbouw voldoende aanleiding te veronderstellen dat deze leeftijd niet bereikt wordt? Is verduurzamen in dat geval wel een goede keuze, of kunt u beter opteren voor nieuwbouw?


Ook graag een toekomstkaart waarop u uw verduurzamingsbeleid kunt baseren? Wij helpen u graag bij het CO2-neutraalmaken van uw woningvoorraad.

Woonlastenonderzoek Drenthe

Uit recente landelijke onderzoeken bleek dat huurders een steeds groter deel van hun inkomen kwijt zijn aan woonlasten. Belangrijke oorzaken: een daling van het inkomen en een stijging van de huurlasten. 

Zes Drentse corporaties maakten zich zorgen over deze ontwikkelingen. Ze vroegen Companen een woonlastenonderzoek onder huurders uit te voeren.

Enkele conclusies: bijna dertig procent van de huurders heeft een zogenaamd betaalbaarheidsrisico. De woonduur is van invloed op het risico.  

Meer informatie? Neem contact op met Jeroen Wissink of Chantal Tiekstra.

Bekijk de samenvatting van het onderzoek op groot formaat

Maak kennis met onze producten

Ladder­­onder­bouwing

Bent u bezig met het voorbereiden van nieuwe (woning)bouwplannen? Dan is de onderbouwing van de ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’ een belangrijke procesvereiste. Companen helpt u bij het doorlopen van de verschillende treden en het onderbouwen van uw plannen.  

Contactpersonen: Jeroen Wissink en Roy Nieuwenhuis.

Klant­tevreden­heids­onderzoek

Hoe beoordelen uw klanten uw dienstverdeling? Waar zijn ze tevreden over? Waar liggen punten voor verbetering? De resultaten een klanttevredenheidsonderzoek helpen u bij het effectief sturen in (klant)processen. Companen heeft ruime ervaring met deze onderzoeken.

Ook voor de Aedes-benchmark kunt u bij ons terecht.

Heeft u interesse in het uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek? Neem dan contact op met Jeroen Wissink of Martin Bleijenburg.


Onder­nemings­plannen

Het ondernemingsplan vormt de komende jaren de rode draad door uw organisatie. Wat is uw missie? Wat zijn uw doelstellingen? En de kansen en bedreigingen? Companen helpt u bij het opstellen van ondernemingsplannen en het vertalen ervan naar concrete opgaven voor de toekomst.

Martin Bleijenburg en Bram Klouwen geven u graag meer informatie.

Woning­toewijzing mutatie­processen

Een gestroomlijnd mutatieproces levert tijdswinst op in uw organisatie en zorgt ervoor dat een woning zo kort mogelijk leegstaat. Companen helpt corporaties bij het efficiënt organiseren van hun mutatieprocessen.  

Contactpersoon: Mattijs Letteboer.

Meerwaarde­onderzoek fusie

1+1 is niet altijd 2… Bij een fusie is het belangrijk dat de focus ligt op de meerwaarde van een fusie. Zoals bijvoorbeeld het vergroten van de (financiële) slagkracht, professionalisering van de organisatie of het versterken van competenties. Waar vullen de verschillende organisaties elkaar aan en waar zit overlap? In een meerwaardeonderzoek brengen we dit in kaart.

Contactpersonen: Bram Klouwen of Martin Bleijenburg.

Huurbeleid

Aan wie verhuur je woningen? Hoe garandeer je de betaalbaarheid? Hoe hou je rekening met wet- en regelgeving? Companen ondersteunt corporaties bij het opstellen van hun huurbeleid.

Neem contact op met Mattijs Letteboer of Jeroen Wissink.

Woning­markt­onderzoek

Hoe krijg je inzicht in huidige en verwachte ontwikkelingen? Met ons woningmarktonderzoek. De inzichten helpen u onder meer bij het opstellen van woonbeleid, het realiseren van nieuwbouwplannen of het samenstellen van uw wensportefeuille.

Neem contact op met Jeroen Lijzenga of Jeroen Wissink.