Close

Corporatiestrategie

De maatschappelijke opgave centraal

Om als corporatie een goede invulling te kunnen geven aan de maatschappelijke opgave is een helder ondernemingsplan nodig. 

Daarnaast bepaalt u uw wensportefeuille: hoe moet de woningvoorraad er in 2025 uitzien? Dat is de basis voor de portefeuillestrategie en het huurbeleid. Ga je verkopen? Slopen? Bouwen? En is dat financieel haalbaar? Een goede analyse van de woningmarkt en uw vastgoedportefeuille zijn daarbij onontbeerlijk.

Companen is uw partner bij de uitwerking van uw bedrijfsplan, onderzoek of portefeuillebeleid. Bovendien ondersteunen we bij governance-vraagstukken, zoals het inrichten van de interne bedrijfsvoering en het toezicht van uw organisatie.

Onze experts op het gebied van corporatiestrategie helpen u graag verder: Bram Klouwen, Martin Bleijenburg en Mattijs Letteboer.

Woningstichting Nijkerk: sloop, renovatie, nieuwbouw of...

Past ons aanbod over tien jaar nog steeds bij de vraag? En hoe vertalen we dat naar beleid? Met die kwestie kwam Woningstichting Nijkerk bij Companen. De herijking van het strategisch voorraadbeleid hebben we opgesplitst in drie delen.

Allereerst hebben we in beeld gebracht welke trends en ontwikkelingen de huidige en toekomstige woningvraag bepalen. Op basis van deze markt- en omgevingsanalyse hebben we de onzekerheden in de markt benoemd en vertaald naar een strategische opdracht voor de komende jaren.

De tweede stap bestond uit de vertaalslag van deze strategische opdracht naar de complexen: hoe het huidige bezit past binnen deze ontwikkelingen en wat de gewenste strategie is per complex. Tenslotte hebben we een concrete vertaling gemaakt naar beleid. Daarbij komen zaken als huurprijsbeleid, verkoopbeleid, verduurzaming en leefbaarheid aan de orde.

Meer weten? Neem contact op met Bram Klouwen of Jeroen Wissink.

Woonlastenonderzoek Drenthe

Uit recente landelijke onderzoeken bleek dat huurders een steeds groter deel van hun inkomen kwijt zijn aan woonlasten. Belangrijke oorzaken: een daling van het inkomen en een stijging van de huurlasten. 

Zes Drentse corporaties maakten zich zorgen over deze ontwikkelingen. Ze vroegen Companen een woonlastenonderzoek onder huurders uit te voeren.

Enkele conclusies: bijna dertig procent van de huurders heeft een zogenaamd betaalbaarheidsrisico. De woonduur is van invloed op het risico.  

Meer informatie? Neem contact op met Jeroen Wissink of Chantal Tiekstra.

Bekijk de samenvatting van het onderzoek op groot formaat

Maak kennis met onze producten

Ladder­­onder­bouwing

Bent u bezig met het voorbereiden van nieuwe (woning)bouwplannen? Dan is de onderbouwing van de ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’ een belangrijke procesvereiste. Companen helpt u bij het doorlopen van de verschillende treden en het onderbouwen van uw plannen.  

Contactpersonen: Jeroen Wissink en Roy Nieuwenhuis.

Klant­tevreden­heids­onderzoek

Hoe beoordelen uw klanten uw dienstverdeling? Waar zijn ze tevreden over? Waar liggen punten voor verbetering? De resultaten een klanttevredenheidsonderzoek helpen u bij het effectief sturen in (klant)processen. Companen heeft ruime ervaring met deze onderzoeken.

Ook voor de Aedes-benchmark kunt u bij ons terecht.

Heeft u interesse in het uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek? Neem dan contact op met Jeroen Wissink of Martin Bleijenburg.


Onder­nemings­plannen

Het ondernemingsplan vormt de komende jaren de rode draad door uw organisatie. Wat is uw missie? Wat zijn uw doelstellingen? En de kansen en bedreigingen? Companen helpt u bij het opstellen van ondernemingsplannen en het vertalen ervan naar concrete opgaven voor de toekomst.

Martin Bleijenburg en Bram Klouwen geven u graag meer informatie.

Woning­toewijzing mutatie­processen

Een gestroomlijnd mutatieproces levert tijdswinst op in uw organisatie en zorgt ervoor dat een woning zo kort mogelijk leegstaat. Companen helpt corporaties bij het efficiënt organiseren van hun mutatieprocessen.  

Contactpersoonen: Mattijs Letteboer.

Meerwaarde­onderzoek fusie

1+1 is niet altijd 2… Bij een fusie is het belangrijk dat de focus ligt op de meerwaarde van een fusie. Zoals bijvoorbeeld het vergroten van de (financiële) slagkracht, professionalisering van de organisatie of het versterken van competenties. Waar vullen de verschillende organisaties elkaar aan en waar zit overlap? In een meerwaardeonderzoek brengen we dit in kaart.

Contactpersonen: Bram Klouwen of Martin Bleijenburg.

Huurbeleid

Aan wie verhuur je woningen? Hoe garandeer je de betaalbaarheid? Hoe hou je rekening met wet- en regelgeving? Companen ondersteunt corporaties bij het opstellen van hun huurbeleid.

Neem contact op met Mattijs Letteboer of Jeroen Wissink.

Woning­markt­onderzoek

Hoe krijg je inzicht in huidige en verwachte ontwikkelingen? Met ons woningmarktonderzoek. De inzichten helpen u onder meer bij het opstellen van woonbeleid, het realiseren van nieuwbouwplannen of het samenstellen van uw wensportefeuille.

Neem contact op met Jeroen Lijzenga of Jeroen Wissink.