Close

Omgevingsbeleid

Een prettig leefbare omgeving

Iedereen wil wonen in een prettig leefbare omgeving. Gemeenten en corporaties helpen inwoners om zich thuis te voelen in de buurt. 

Dit krijgt vorm via leefbaarheidsplannen, wijk-, dorps- en omgevingsvisies. Companen ondersteunt gemeenten en corporaties hierbij, waarbij wij het ‘thuis’ centraal stellen.

Marnix Groenland, Roosje van Leer of Bram Klouwen geven u graag meer informatie over omgevingsbeleid.

Woningbouwafspraken: snelheid en kwaliteit

De woningmarkt trekt aan. Het risico van woningtekorten groeit weer. Hoe zorgen we ervoor dat goede plannen versneld tot ontwikkeling komen? Hoe voorkomen we oplopende tekorten? En dat met de gewenste toevoeging van kwaliteit? Een belangrijke opgave voor de komende jaren.

Bouwen aan een kwalitatieve woningprogrammering vraagt een adequate gemeentelijke inzet. Companen voorziet hierin vanuit het “Marktgericht Faseren en Doseren” van plannen. Een methodiek van planning en programmering die de afgelopen jaren haar succes heeft bewezen en in veel regio’s inmiddels is overgenomen. Meer weten hierover:

Lees verder

Vitaliteitsimpuls kleine kernen

Noord-Holland telt veel kleine kernen. De vitaliteit zou er onder druk staan. Onder aanvoering van Companen zochten de gemeenten naar mogelijkheden om samen met de dorpen de vitaliteit te vergroten. Dat leverde de vitaliteitsimpuls kleine kernen op. 

Wat houdt de vitaliteitsimpuls in? Bezoek de projectsite vitaledorpen.nl en bekijk de animatie met de conclusies uit het onderzoek.

Meer weten? Neem contact op met Marnix Groenland of Roosje van Leer.


Website vitale dorpen

Project 'Vitaal platteland'

Wat betekent de verwachte aanstaande bevolkingskrimp voor inwoners, organisaties, gemeente(raadsleden) en ambtenaren van de gemeente De Wolden? Hoe houd je het gebied leefbaar?

In het project ‘Vitaal Platteland’ hebben wij de feiten en gevolgen van de krimp voor de plattelandskernen in beeld gebracht. Ook adviseerden we de gemeente hoe ze zich op een veranderende bevolkingssamenstelling kan voorbereiden. Dat deden we onder meer via het schetsen van verschillende toekomstscenario’s. Bewoners konden hun mening geven over deze scenario’s.

Meer weten? Neem contact op met Roosje van Leer.


Download de startnotitie