Close

Prestatieafspraken

Een goed resultaat

Woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties leggen elk jaar de prestatieafspraken vast. Huurders hebben tegenwoordig een gelijkwaardige positie. Hoe geef je die samenwerking vorm? Wat zijn de uitgangspunten en verwachtingen? Hoe hou je het overzicht?

Companen kent, adviseert én helpt alle betrokken partijen tot een goed resultaat bij prestatieafspraken. Als onafhankelijk adviseur hebben wij oog voor de verschillende belangen.

Wilt u meer weten? Neem contact op met onze experts op het gebied van prestatie­­afspraken en in de proces­begeleiding rond prestatieafspraken, Bram Klouwen, Roy Nieuwenhuis of Marnix Groenland. Wij delen graag onze ervaringen.

Lessen uit regionale prestatieafspraken

Drie samenwerkende gemeenten en de corporaties uit de Zuid-Hollandse Bollenstreek hebben de lokale prestatieafspraken aangegrepen om ook op regionaal niveau afspraken te maken. Maar hoe geef je die regionale samenwerking vorm? En richt je de cyclus in? De drie partijen vroegen Companen om dit proces te begeleiden.

We hebben vooraf geïnventariseerd wat de wensen en verwachtingen zijn bij het sluiten van prestatieafspraken. En we legden het proces vast. Zo is onder meer besloten om gezamenlijke afspraken te maken voor de lange termijn. Dat gebeurt op basis van de regionale woonvisie. De jaarafspraken worden lokaal uitgewerkt. Al doende verkennen de partijen hoe de samenwerking het beste functioneert.

We kunnen al een paar eerste lessen trekken. De betrokkenen geven aan de hoeveelheid afspraken als veel te ervaren. Om het aantal afspraken overzichtelijk te houden is prioriteren in doelstellingen uit de woonvisies noodzakelijk. Ook vraagt het proces veel van de huurdersorganisaties, die in meerdere gemeenten actief zijn. Zij moeten zich inwerken. En tussen gemeente en corporaties speelt de vraag in welke mate gemeenten kunnen bepalen hoe de corporatie doelstellingen realiseert.

Een positief resultaat is dat partijen aangeven meer begrip te krijgen voor elkaars standpunten. Het verschil van inzicht over bijvoorbeeld het realiseren van kleine woningen wordt snel minder, doordat partijen aan elkaar duidelijk kunnen maken waarom zij bepaalde keuzes maken.

Meer weten? Neem contact op met Marnix Groenland of Roy Nieuwenhuis.

Begeleiding huurdersorganisatie Wageningen

Woningstichting Wageningen wilde de huurdersparticipatie bij de prestatieafspraken organiseren en vroeg Companen daarbij om advies.

De Woningstichting werkt met losse, tijdelijke commissies die op verschillende onderwerpen worden ingezet. Op zich is dat een mooie, moderne vorm van participatie. Companen heeft een begeleidingscommissie in het leven geroepen waarin een aantal actieve huurders plaatsneemt. Zij worden inhoudelijk en procedureel begeleid. Met als doel: de vaardigheden te ontwikkelen om zonder ondersteuning de cyclus prestatieafspraken in te gaan. Aandachtspunt hierbij is de balans tussen de tijdelijke betrokkenheid van huurders en de gewenste continuïteit vanwege het cyclische karakter van het proces.

Meer weten? Neem contact op met Marnix Groenland.

Nieuwe rol huurders en samenwerking belangrijk bij het maken van prestatieafspraken

De Woningwet 2015 biedt gemeenten, woningcorporaties en huurders­­organisaties een nieuw kader voor het maken van prestatieafspraken. Companen onderzocht samen met Platform31 en Aedes tien praktijkcases. Daaruit zijn waardevolle lessen en tips naar voren gekomen voor de lokale invulling van de prestatieafspraken.

De eerste praktijkervaringen met het nieuwe proces hebben twee belangrijke punten van aandacht opgeleverd. Allereerst de rol van de huurders. Voor veel huurdersorganisaties is de betrokkenheid nieuw. Huurders moeten nog groeien in het proces en de inhoud. Om de huurdersinbreng goed tot z’n recht te laten komen, is het van belang dat de partijen het proces vooraf goed opzetten.

Daarnaast is de kwaliteit van de samenwerking belangrijk. De onderlinge rolverdeling kan voor spanning zorgen. Gebleken is dat transparantie, gedeelde verwachtingen/uitgangspunten en de juiste personen om tafel van belang zijn om dergelijke spanningen weg te nemen.

Neem voor meer informatie contact op met Marnix Groenland of Bram Klouwen.

Voor meer lessen, tips en ervaringen: download de publicatie Zoals de Woningwet beoogt?.

Download via Platform31

Effectief prestatieafspraken voorbereiden via online Huurdersdialoog

Samenwerking met Synmind

Veel huurdersorganisaties hebben behoefte om met hun achterban de inzet bij de prestatieafspraken te verkennen. Maar hoe kan dit effectief: hoe peil je in beperkte tijd de mening van je achterban? Hoe weet je waar de prestatieafspraken echt over moeten gaan?

Veel huurdersorganisaties hebben behoefte om met hun achterban de inzet bij de prestatieafspraken te verkennen. Maar hoe kan dit effectief: hoe peil je in beperkte tijd de mening van je achterban? Hoe weet je waar de prestatieafspraken echt over moeten gaan?

Samen met Synmind hebben we het online platform De Huurdersdialoog ontwikkeld. Via dit instrument kunnen huurdersorganisatie snel inzicht krijgen in verschillende meningen over onderwerpen die in de prestatieafspraken aan de orde kunnen komen. De Huurdersdialoog geeft zowel een beeld van individuele meningen als groepsmeningen, met volop mogelijkheden om op elkaar te reageren.

Meer weten over de Huurdersdialoog? Lees hier verder of neem contact op met Marnix Groenland of Gerald Wiebing.