Close

Wonen, welzijn & zorg

De behoefte aan wonen met zorg

Een andere inrichting van de zorg en wijzigingen in de financiering ervan, dwingen u als gemeente, zorgpartij of corporatie tot heroriëntatie op uw vastgoed en dienstverlening. Hoe speel je in op deze veranderingen? Hoe komen de juiste partijen bij elkaar aan tafel? En hoe voer je het juiste gesprek?

Companen helpt, adviseert en ondersteunt zorgorganisaties, gemeenten en corporaties bij een gezamenlijke strategieontwikkeling rond wonen en zorg. Stelt ter onderbouwing betrouwbare prognoses op over de behoefte aan wonen met zorg. En realiseert samenwerking door een adequate procesbegeleiding rond strategie en implementatie.

Meer weten over wonen, welzijn en zorg?

Neemt u dan contact op met Martin Bleijenburg of Roosje van Leer.

Strategie en beleid bij De Waalboog

Er is de laatste jaren veel veranderd op het gebied van wonen en zorg. Risico’s en verantwoordelijkheden zijn verschoven. Zo wilde De Waalboog, een specialistische ouderenzorgorganisatie in Nijmegen, meer inzicht in de te verwachten marktontwikkelingen in haar werkgebied. Samen met de leden van het managementteam en enkele interne specialisten stelden we een onderbouwde prognose op en voerden we een marktverkenning uit. De uitkomsten gebruikt De Waalboog om strategisch (vastgoed)beleid te formuleren.

Neem voor meer informatie contact op met Martin Bleijenburg of Roosje van Leer.

Malderburch: keuzes bij de inzet van vastgoed

Als gevolg van extramuralisering in de zorg moest Malderburch, een zorg- en welzijnsorganisatie in Malden, keuzes maken over de inzet van haar vastgoed. In verschillende discussiebijeenkomsten verkenden we de ontwikkelingen in de woonvoorkeuren van ouderen. De mogelijkheden om een deel van het zorgcentrum een nieuwe functie te geven. En de consequenties van deze ontwikkelingen voor de manier van werken van medewerkers. Resultaat? Een nieuw beleidsplan voor de organisatie, dat breed wordt gedragen.


Meer weten? Martin Bleijenburg of Roosje van Leer informeren u graag.

Implementatie van de visie op wonen en zorg

Je hebt al een visie, of beleid geformuleerd. Maar hoe kom je nou tot concrete resultaten? Companen ondersteunt partijen bij de implementatie van beleid. Van een  multifunctionele accommodatie tot een experiment met woningtoewijzingsregels voor mantelzorgers. Of het ontwikkelen van een voorlichtingsprogramma voor zelfstandig wonende ouderen.

Gemeente Rheden, opstellen van een visie op wonen en zorg

De gemeente Rheden, een groene gemeente aan de Veluwezoom, zocht naar een heldere aanpak voor het opstellen van een visie op wonen en zorg. Companen zorgde voor de noodzakelijke interne afstemming tussen de verschillende beleidsvelden. Ook  organiseerden we een conferentie voor stakeholders over de opgaven en doelen van het beleid. Met de visie bepaalt de gemeente onder meer aan welke nieuwe zorginitiatieven zij meewerkt en aan welke niet.

Neem contact op met Martin Bleijenburg.

De gemeente Druten heeft nu een uitvoeringsprogramma

De gemeente Druten wilde een concreet uitvoeringsprogramma voor wonen, welzijn en zorg. Companen hielp de gemeente partijen bij elkaar te brengen. Resultaat was onder meer een set van ‘spelregels’ over het omgaan met situaties waarin de nieuwe regels niet voorzien. En een pilot met het toewijzen van woningen aan mantelzorgers of verzorgden, zodat zij dichterbij elkaar kunnen wonen.

Contactpersoon: Roosje van Leer.


De gemeente Westervoort heeft een Kulturhus!

In de gemeente Westervoort ondersteunden we partijen bij de realisatie van een nieuwe gezamenlijke accommodatie. Door creatieve inzet van alle geldstromen en verkregen subsidies kwamen we tot een sluitende exploitatie. In het Kulturhus werken acht partijen samen in een programmaraad en delen faciliteiten.

Contactpersoon: Wynand Hendriks.

Frion, op weg naar een nieuwe beleidsplan

Frion, een organisatie voor zorg aan mensen met een verstandelijke beperking, had behoefte aan ondersteuning bij het nieuwe meerjarenbeleidsplan. Aan de hand van een enquête en groepsgesprekken, brachten we de wensen en dromen van de cliënten en hun verwanten in beeld. Ook voerden we een marktanalyse uit en spraken met in- en externe deskundigen over gewenste ontwikkelingen in het aanbod. Dit alles vormde de basis voor het nieuwe meerjarenbeleidsplan.

Contactpersoon: Martin Bleijenburg.

Voorlichtingscampagnes voor gemeenten

Hoe stimuleer je ouderen langer zelfstandig te wonen? Verschillende gemeenten, waaronder de gemeente Montferland, ondersteunden we bij het opzetten van voorlichtingscampagnes. Via die campagnes, waarin vrijwillige ouderenadviseurs een prominente rol spelen, stimuleren de gemeenten ouderen hun woning (meer) geschikt te maken.

Contactpersonen: Roosje van Leer of Martin Bleijenburg.

Onderzoek en het opstellen van prognoses voor de vraag naar wonen en zorg

Hoe kom je tot transparante en betrouwbare prognoses voor de vraag naar wonen, zorg en diensten? Companen ontwikkelde een unieke methodiek. Wat er uniek aan is? Wij betrekken partijen intensief bij het bepalen van de variabelen van het prognosemodel. Hierdoor ontstaat een gezamenlijk begrippenkader. En creëer je draagvlak voor de uitkomsten. We stelden onder meer in de gemeenten Zwolle, Kampen en Delft op deze manier prognoses op.

Contactpersonen: Jeroen Lijzenga of Martin Bleijenburg.