Close

Persbericht: medewerking gevraagd bij evaluatie Woningwet

In 2015 is de herziene Woningwet in werking getreden. Bij de introductie van de wet is afgesproken dat deze in 2018 geëvalueerd zou worden. Onderdeel van deze evaluatie is een onderzoek naar ervaringen met de herziene wet van partijen in het veld. Dit deel van het onderzoek wordt in opdracht van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties uitgevoerd door Companen.

Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van de praktijkervaringen met de wet, waarbij zowel de bedoelde als onbedoelde effecten worden belicht. Dat gebeurt aan de hand van drie hoofdvragen:

  • Draagt volgens de praktijkervaring van partijen de uitwerking van maatregelen in de Woningwet bij aan de doelen die in de wet gesteld zijn (terug naar de kerntaak, versterken positie gemeenten en huurders, voorkomen marktverstoring, bescherming maatschappelijk vermogen, verbeteren governance en toezicht en wettelijke basis bieden aan wooncoöperaties)?
  • Zijn de genomen maatregelen in de wet effectief?
  • Welke (neven)effecten ervaren partijen bij de toepassing van de maatregelen uit de Woningwet?

Om dit in beeld te brengen houdt Companenenquêtes onder alle corporaties, huurdersorganisaties en gemeenten. Daarnaast worden 105 corporaties, huurdersorganisaties, gemeenten en marktpartijen geïnterviewd. De medewerking van zoveel mogelijk corporaties, gemeenten en huurdersorganisaties helpt bij het krijgen van een scherp beeld van de ervaringen met deze wet. Doet u mee?