Close

Prestatieafspraken 2019

Eind vorig jaar hebben huurdersorganisaties, woningcorporaties en gemeenten de prestatieafspraken voor 2019 getekend. Companen heeft zelf verschillende processen om prestatie­afspraken op te stellen begeleid. Er zijn drie onderwerpen die bij veel van deze processen de boventoon voerden: de omvang van de sociale woningvoorraad, de energietransitie en wonen met zorg.

Woningbouw
Het is niet verrassend dat de bouw van sociale huurwoningen prominent op de agenda stond bij het opstellen van de prestatieafspraken. Met het toenemende aantal kleine huishoudens, en de achtergebleven woningproductie als gevolg van de crisis is deze opdracht alleen maar urgenter geworden. Met betrekking tot woningbouw worden vaak concrete afspraken gemaakt over locaties en de wijze waarop gemeente, corporaties en ontwikkelaars samen tot invulling van deze locaties komen. Welke rol speelt wie bij de tempoversnelling in de woningbouwproductie?

Energietransitie
Naast het toevoegen van woningen, is het verduurzamen van al bestaande woningen een andere belangrijke taak waar corporaties, huurders en gemeenten mee aan de slag gaan in 2019. De Rijksoverheid legt de bal graag bij de corporaties neer, als dé trekker van de verduurzamingskar. Corporaties worstelen daarbij met de veelheid aan eisen en wensen die op hen afkomen. De wil is er, ook omdat wijken met veel corporatiebezit zich vaak lenen voor een grootschalige aanpak, zoals bij de ontkoppeling van het gasnetwerk.

Wonen met zorg
Toenemende vergrijzing en de uitstroom vanuit beschermd wonen en de maatschappelijke opvang zorgt voor verschillende opgaven in 2019. Voorbeelden hiervan zijn afspraken over woningaanpassingen zodat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen, of het bevorderen van de doorstroming van ouderen naar voor hen meer geschikte woningen. De instroom van kwetsbare groepen in wijken met veel corporatiebezit vraagt om een aanpak waarmee de leefbaarheid van deze wijken niet in het gedrang komt.

Drie onderwerpen waar grote opdrachten liggen, en waar corporaties, huurders en gemeenten grote belangen hebben. Maar wie doet wat, en wie betaalt? De afspraken worden ook op dit punt steeds concreter. Daarmee bieden veel afspraken voor komend jaar weer een stevige uitdaging.

31 januari 2019