Regionale woonvisies

Companen ondersteunt samen met Ruimtevolk en A4Advies de provincie Overijssel bij het invullen van haar ‘nieuwe’ rol. Zo hielpen we met het opstellen van de regionale woonagenda’s in 2021 en de regionale woondeals in december 2022. In de woonagenda’s zijn algemene principes voor de ontwikkeling van het wonen in de provincie opgenomen; zowel kwantitatief als kwalitatief. In de woondeals zijn deze principes verder aangescherpt tot afspraken.

Provinciale aanpak wonen en zorg

Momenteel werken we aan de bouwstenen voor de provinciale aanpak rond wonen en zorg. Deze aanpak gaat over het creëren van een gemeenschappelijke kennisbasis. Dit gebeurt door onderzoek naar wonen en zorg, en naar de huisvestingsopgave voor arbeidsmigranten. Maar ook door ontwikkeling van de Monitor Gezond Wonen. Daarnaast bepalen we met de regio’s wat de ingrediënten zijn voor het provinciale woonzorgbeleid, waarbij we ook ingaan op fair share afspraken over de spreiding van aandachtsgroepen. Hiervoor zijn de doelgroepen uit de voorgestelde Wet versterking regie volkshuisvesting het vertrekpunt.

Meer weten?

Deze provinciale aanpak laat zien dat provincie, gemeenten, corporaties en marktpartijen in Overijssel vanuit dezelfde visie werken. Martin Bleijenburg is hier als projectleider bij betrokken. Hij praat u graag bij over wat we voor uw provincie kunnen betekenen.

6 juni 2023

Delen: