Close

Actueel

Companen stelt kernpublicatie WoON 2018 op

In april 2019 komt het nieuwe WoonOnderzoek Nederland 2018 beschikbaar voor breed gebruik door gemeenten, woningcorporaties en andere partijen die betrokken zijn bij het wonen en de woningmarkt in Nederland.
Lees verder

Heeft u de woon-zorgbehoeftes in uw regio volledig in beeld?

Mensen die zorg nodig hebben, toch zelfstandig laten wonen. Zo lang mogelijk. Dat is uw uitdaging en die van uw ketenpartners. Maar hoe organiseer je dat zo goed en efficiënt mogelijk? Gemeenten, corporaties, zorginstellingen en verzekeraars moeten samen tot gedragen en onderbouwde plannen komen.
Lees verder

Woonwagenstandplaatsen; rollen of stilstaan

Afgelopen zomer lanceerde het ministerie van BZK een beleids­kader voor gemeentelijk woonwagenbeleid. Gemeenten moeten volgens dit beleidskader het aantal woonwagen­­stand­plaatsen in lijn brengen met de (lokale) behoefte. Dit vraagt actie van de gemeente: wat is die behoefte?
Lees verder

Het huisvesten van vergunninghouders: hoe nu verder?

Gemeenten gaan verschillend om met de ‘urgentie’ van vergunninghouders op de woningmarkt. Tot 2016 was het verplicht voor gemeenten om voorrang te geven aan vergunninghouders op de sociale huurmarkt. Sinds 2016 is deze verplichting afgeschaft. Het is nu aan de gemeenten om te bepalen hoe aan dez…
Lees verder

Is een rapport het nieuwe roken?

Zijn dikke rapporten in 2020 voorgoed verleden tijd? Presenteren we over een aantal jaar onze onderzoeksresultaten alleen nog maar met dashboards, animaties en infographics? Of is datavisualisatie alleen maar een hype en gaat het vanzelf weer voorbij? 
Lees verder

Beter beslagen ten ijs in de dialoog met corporatie en gemeente

Het is 1 juli 2018 geweest, woningcorporaties hebben inmiddels een bod uitgebracht op het woonbeleid. Nu is het tijd om de dialoog aan te gaan met de achterban. Het is tijd voor inhoudelijke verdieping. Niet veel tijd in het najaar Herkent u dat? Na de zomer moeten in een hoog tempo de prestatieafsp…
Lees verder

Saaie tabellen of dynamische dashboards?

Er is steeds meer informatie beschikbaar en we moeten steeds vaker keuzes maken in wat we tot ons nemen en wat niet. Aandacht is een schaars goed, en het is waar, een plaatje zegt meer dan duizend woorden. Datavisualisatie en storytelling worden daarom een steeds belangrijker onderdeel van ons onder…
Lees verder

Onderzoek en woningbouwafspraken in de regio Alkmaar

De 7 gemeenten in de regio Alkmaar willen in samenwerking met relevante stakeholders komen tot regionale woningbouwafspraken. Deze afspraken worden gebaseerd op een actueel beeld van de woningmarkt. Het accent ligt op kwantitatieve en kwalitatieve woningbouwafspraken, en vooral op afstemming en same…
Lees verder

Klimaatopgave: 20% techniek, 80% gedrag

Het oppakken van de klimaatopgave vraagt vooral sociale innovatie; de invloed van techniek is ondergeschikt. Dat was een van de boodschappen die centraal stond op De Dag van Stad en Regio, georganiseerd door Platform31. Als partner in het netwerk van Platform31 nam Companen deel aan deze partnerdag.…
Lees verder

Regionale Woon Agenda Holland Rijnland: tempo in ontwikkeling

Centraal in de Randstad ligt de regio Holland Rijnland, rond de steden Leiden en Alphen aan den Rijn. Deze regio wordt gekenmerkt door een forse verstedelijkingsdruk, snel stijgende woningprijzen, mobiliteitsproblemen en concurrentie om de schaarse ruimte tussen wonen, bedrijven, landbouw, recreatie…
Lees verder

Workshop ‘Op pad naar CO2-neutraal’

Corporatiestrategie en huurderscommunicatie Corporaties staan voor de vraag hoe ze hun woningvoorraad CO2-neutraal maken. Met het invullen van de routekaart heeft u een eerste stap gezet. Het langetermijndoel is duidelijk, maar hoe vertaalt u dat naar uw praktijk?
Lees verder