Het volkshuisvestingsfonds is er om in kwetsbare gebieden leefbaarheidsinitiatieven te ondersteunen, op basis van een minimaal subsidiebedrag van € 7,5 miljoen en bij minimaal 200 woningen. Hiervoor heeft het rijk € 450 miljoen uitgetrokken. Gemeenten, al dan niet in samenwerking, kunnen bij het fonds een subsidie aanvragen voor renovatie- en verduurzamingsprojecten, aankoop en sloop, gebiedsontwikkeling, nieuwbouw en transformatie van gebouwen naar woningen. Ook kan het geld worden ingezet om de openbare ruimte te verbeteren.

Uiteraard zijn er voorwaarden verbonden aan een bijdrage. Zo moet het bijvoorbeeld gaan over grote en bestaande projecten en initiatieven, die ten minste betrekking hebben op 200 woningen en een subsidiebedrag van € 7,5 miljoen. Om dit te halen mogen gemeenten ook gezamenlijk een aanvraag indienen. De aanvraag moet voorts een omschrijving van de maatregelen, een plan van aanpak, begroting en planning bevatten én er moet worden aangetoond dat het plan onderdeel uitmaakt van een bredere aanpak van de leefbaarheid in het gebied. Het Rijk prioriteert de aanvragen op impact en effectiviteit, dus een goed uitgewerkte aanvraag is van groot belang.

De aanvraagperiode voor het fonds is kort. Gemeenten kunnen aanvragen indienen van 3 tot 17 mei. Wilt u voor een bijdrage in aanmerking komen dan is een snelle actie vereist. Inmiddels hebben verschillende gemeenten Companen daarom benaderd te sparren en adviseren over de mogelijkheden en te helpen bij de aanvraag. Bij onze ervaringen rond Woondeals, eerdere Blok-voor-blokaanpakken, zijn we steeds succesvol gebleken. Bovendien levert onze recente betrokkenheid rond de Woningbouwimpuls bij het rijk en de RVO inzicht in de werking van deze regelingen.

Bent u ook geïnteresseerd in onze ondersteuning? Mail of bel dan met: Jan van Deursen, Sander Reith of Koen Klouwen.

25 maart 2021