Sturing wordt sterker

De Wet versterking regie volkshuisvesting is nog niet formeel vastgesteld. Toch wordt de sturing op huisvesting van ouderen en aandachtsgroepen steeds sterker. Niet zonder reden, want de nood aan geschikte woningen is enorm. De regio West-Overijssel werkt al vanaf 2021 gestaag naar het afsprakenkader toe. In dat jaar stelde ze de regionale Woonagenda vast; een ambitieuze visie op de kwaliteit van wonen en leven in West-Overijssel. De piketpaaltjes voor het woningbouwprogramma werden eind 2022 in de Regionale Woondeal geslagen. En nu heeft de regio haar visie op ouderenhuisvesting opgesteld en in aantallen vertaald.

Regionale en lokale eigenheid

In een voorzet strooide het Rijk aantallen zorggeschikte, geclusterde en nultredenwoningen over heel Nederland uit. Een goed vertrekpunt, maar wel een dat nog onvoldoende kijkt naar de lokale praktijk. Onderzoek je die veel gedetailleerder, dan worden regionale en lokale eigenheid inzichtelijk. Companen deed dat in de Monitor Gezond Wonen Overijssel. Daarin zie je bijvoorbeeld dat de vergrijzing, maar ook de sociaal-economische status van diverse generaties ouderen, soms aanzienlijk verschilt tussen regio’s en gemeenten. Dit maakt ook de opgave van wonen met zorg per regio en gemeente divers.

Samen investeren

De handtekeningen voor 6.590 geschikte ouderenwoningen erbij zijn nu gezet, maar het vervolg blijft spannend. Niet in de laatste plaats door de noodzakelijke investeringen. Toch gaan gemeenten, corporaties en zorg- en welzijnsorganisatie optimistisch aan de slag met het uitvoeringsprogramma, dat voor mei dit jaar in de planning staat. Experts uit het fysieke en sociale domein houden de vaart erin en zijn al gestart met diverse versnellingstafels.

Meer weten?

Companen past de aanpak in West-Overijssel inmiddels ook toe in andere provincies, regio’s en gemeenten. Wilt u weten hoe we u verder kunnen helpen met de woonzorgvisie en de afsprakenkaders in uw regio? Neem dan contact op met Martin Bleijenburg.

Lees hier meer over de ondertekening van de woonzorgvisie van de regio West-Overijssel

21 maart 2024

Delen: