De monitor geeft informatie over vele onderwerpen, waaronder bedrijvigheid, onderwijs en arbeidsmarkt, smart werken en innovatie, circulaire economie en de energietransitie. Eén van de speerpunten van de Achterhoek is het streven de gezondste regio van Nederland te zijn. De monitor geeft inzicht in de belangrijkste indicatoren om dit te meten.

Opgaven op tal van beleidsterreinen

De Achterhoekmonitor volstaat niet met het enkel geven van cijfers. Companen en Moventem geven vanuit de eigen expertise en samen met experts aan wat de ontwikkelingen, die uit de monitor blijken, voor de regio betekenen en welke opgaven moeten worden opgepakt. Juist deze duiding van uitkomsten en ontwikkelingen maakt het voor de regio tot een waardevol instrument. De brede scope van de monitor maakt het mogelijk om verbanden te leggen tussen de verschillende beleidsterreinen. Uit de monitor blijkt dat de brede welvaart in de Achterhoek hoog is en de leefomgeving hoog wordt gewaardeerd. Maar de demografische ontwikkelingen (vergrijzing en ontgroening) in de regio hebben grote consequenties voor de arbeidsmarkt en daarmee voor de economische kracht van de Achterhoek. In enkele sectoren is op dit moment al sprake van ernstige arbeidstekorten en veel werkenden in de regio gaan de komende jaren met pensioen. De huidige krappe woningmarkt maakt het niet makkelijk om huishoudens te trekken die de vrijkomende arbeidsplaatsen kunnen invullen. De vergrijzing en ontgroening hebben ook consequenties voor de kwalitatieve woningvraag. Steeds meer oudere huishoudens hebben behoefte aan een geschikte woning. Daarnaast betekent de vergrijzing dat het volgen van de gezondheid van de inwoners van de Achterhoek nog belangrijker wordt.

De monitor bestaat uit een uitgebreide online dashboardomgeving en een schriftelijke jaarpublicatie. Daarnaast worden de bevindingen gepresenteerd en door experts bediscussieerd tijdens het jaarcongres.

Verdiepende monitor woningmarkt

Omdat de woningmarkt zo’n belangrijke factor is, hebben Companen en Moventem voor de regio ook een verdiepende Woon- en vastgoedmonitor ontwikkeld. Deze geeft actueel inzicht in de ontwikkelingen op de woningmarkt en fungeert als ‘early warning system’.

25 april 2022