In Leeuwarden werkten de volkshuisvestingspartners sinds de Woningwet 2015 samen op basis van jaarlijkse prestatieafspraken. De ervaring was steeds meer dat de uitwerking van jaarlijkse prestatieafspraken veel tijd kostte, tijd die niet beschikbaar was voor de uitvoering van de afspraken. Dit terwijl de uitdagingen waar Leeuwarden voor staat groot zijn. Naast de genoemde ongedeelde stad gaat het ook om de leefbaarheid in Leeuwarden-Oost, de groeiende druk op de woningmarkt en de samenhangende vraag naar wonen en zorg. De samenwerking rond deze thema’s wilden de partners meer structureren op basis van gezamenlijke doelen. In meerjarige prestatieafspraken kreeg dit in 2021 zijn beslag.

In een interactief proces hebben de vijf partijen de volkshuisvestelijke opgave voor Leeuwarden stevig ontleed. Daarbij werd er steeds geschakeld tussen ambities en doelen enerzijds en de uitvoering anderzijds. Door een proces waarin ambitie en uitvoering hand in hand gingen werden de afspraken concreet en realistisch. Resultaat: een afsprakenkader waarmee de partners de komende vier jaar vooruit kunnen. Jaarlijks is er alleen nog aandacht nodig voor de update van de jaarschijf. Er is daarvoor een format ontwikkeld dat snel ingevuld kan worden. Nu is er tijd voor de uitvoering.

Remco Deelstra van de gemeente Leeuwarden zegt over de meerwaarde van de meerjarige afspraken het volgende: “Het maken van meerjarige afspraken dwingt je om voorbij de waan van de dag te kijken, naar de resultaten die je over een paar jaar wil bereiken. En dat maakt het een hele zinvolle exercitie, want je brengt verschillen en overeenkomsten tussen partijen veel scherper in beeld dan bijvoorbeeld in een visie. Kortom, een noodzakelijke tussenstap naar concrete prestatieafspraken.”

De procesbegeleider van Companen zorgde voor een vlot lopend proces, waarin alle partijen tot hun recht kwamen. Via interactieve werkvormen (doorgaans online) zijn de meerjarige afspraken tot stand gekomen.

Meer weten over meerjarige afspraken, of toch weer jaarlijkse prestatieafspraken? Ronald Camstra en Bram Klouwen praten u graag bij.

25 april 2022