Close

Onderzoek

Onze onderzoeken bieden houvast

Hoe functioneert de woningmarkt in een bepaalde regio? Hoe pas ik mijn huurbeleid hier op aan? Hoe veilig voelen bewoners zich?

Onze onderzoeken en analyses bieden bestuurders en beleidsmakers houvast. Bij beleidsvorming. Of bij het nemen van concrete maatregelen. 

Voor meer informatie over onderzoek kunt u contact opnemen met Jeroen Lijzenga, Jeroen Wissink of Chantal Tiekstra.

Inzicht in actuele woningmarkt­vraagstukken met WoON 2015

Wat zijn de kansen voor huishoudens met een laag inkomen om een passende woning te vinden? Welk huurbeleid moet je dan voeren? Hoe kun je scheefwoners verleiden te verhuizen? Wat is het effect van het langer zelfstandig wonen van ouderen? Hoe veranderen woonwensen?

WoON 2015, een driejaarlijks breed enquêteonderzoek onder 70.000 huishoudens, biedt antwoord op deze en vele andere actuele woningmarktvragen. Informatie die ook in úw praktijk bruikbare inzichten kan opleveren. Companen heeft jarenlange ervaring met het complexe WoON-bestand. En in ons eigen ontwikkelde modellen verbinden we uitkomsten met prognoses en andere databronnen.

Ook gebruik maken van de recente inzichten? Op zoek naar een praktische en bruikbare vertaling ervan voor uw praktijk? Neem dan contact op met Jeroen Lijzenga of Diana Boertien.

Betrouwbaar beleid met woningmarktmonitor voor de provincie Utrecht

Beleid dat vitale dorpen en steden behoudt en versterkt. Met passend en voldoende woningaanbod, in een aantrekkelijke, duurzame en leefbare omgeving. Dat vraagt om een goede afstemming tussen vraag en aanbod op de woningmarkt. Companen ontwikkelde voor de provincie Utrecht de woningmarktmonitor waarmee zij haar eigen woonbeleid kan onderbouwen.

Daarnaast maken de partijen die betrokken zijn bij de provinciale woningmarkt (gemeenten, woningcorporaties, ontwikkelaars, zorgpartijen etc.) ook gebruik van de gegevens. Zij zijn dan ook vanaf de start betrokken bij de ontwikkeling van de monitor.

De monitor geeft op verschillende niveaus inzicht in diverse onderwerpen die van belang zijn voor de woningmarkt. Denk aan informatie over de bevolking, verhuisbewegingen, wachttijden voor huurwoningen en transacties op de koopwoningenmarkt. Maar ook de toekomstige behoefte aan verschillende woonmilieus. En hoe die behoefte zich verhoudt tot de planvoorraad.

De monitor krijgt sinds de lancering veel positieve reacties vanwege de toegankelijke en aantrekkelijke website

Reden voor de provincie Gelderland om ook een monitor te laten opzetten.

Meer weten? Neem contact op met Jeroen Lijzenga of Jeroen Wissink.

Strategieën om te anticiperen op groei én krimp - regio Groningen-Assen

Gemeenten en provincies in de regio Groningen-Assen wilden hun woonbeleid baseren op recente cijfers: hoe functioneert de huidige woningmarkt en wat is de toekomstverwachting? De afgelopen jaren is de woningmarkt in de noordelijke regio aanzienlijk veranderd.

Companen paste bij dit onderzoek een aantal innovatieve onderzoeksmethoden toe. Aan de hand van de microdatabestanden van het CBS analyseerden we gedetailleerd hoe alle verhuisbewegingen van, naar en binnen de regio over een langere periode verliepen. Zo konden we scherp inzicht geven in de werking van de regionale woningmarkt.

Groningen is de grote trekker: de regio groeit door de komst van studenten in de stad en de uitstroom naar nabijgelegen kernen. De kernen rond Groningen dragen bij aan een gevarieerd palet aan woonmilieus voor afgestudeerden.

De andere gemeenten groeien nu nog, maar hebben binnen een afzienbare tijd (tussen tien en twintig jaar) te maken met krimp.

Bas Dijkema, projectcoördinator provincie Drenthe: “Het onderzoek van Companen biedt heldere strategieën om nú te anticiperen op deze ‘hobbel’. Zonder de groeipotentie van de komende jaren uit het oog te verliezen.” 

Lees de samenvatting van het onderzoek.

Neem voor meer informatie contact op met Bram Klouwen of Jeroen Lijzenga.

Onderbouwing Ladder voor Duurzame Verstedelijking succesvol

De Ladder voor Duurzame Verstedelijking is wennen. De Raad van State heeft inmiddels een flink aantal uitspraken gedaan. Zo wordt geleidelijk duidelijk hoe een adequate onderbouwing van een bestemmingsplan er uit moet zien.

Recent deed de Raad van State uitspraak over het plan Beekveld in de gemeente St. Michielsgestel. De gemeente is door de Raad van State volledig in het gelijk gesteld. Companen leverde hiervoor de onderbouwing, waarin we op een overtuigende wijze konden aantonen dat het plan voorziet in de lokale woningbehoefte en past binnen de gemeentelijke en regionale woningbehoefte. Een goede onderbouwing blijkt hierbij vooral een kwestie van maatwerk.

Roy Nieuwenhuis of Jeroen Wissink kunnen u meer vertellen over dit onderwerp.

Berg en Dal durft te kiezen voor innovatieve aanpak

De gemeente Berg en Dal wilde graag een woonvisie die rekening houdt met de toekomstige woningbehoefte. De woningcorporaties Waard Wonen en Oosterpoort Wooncombinaties zochten een goede basis voor hun portefeuillestrategie. Bovendien wilden zij samen, en met de huurdersorganisaties, werken aan gedragen prestatieafspraken. Gemeente, huurders en corporaties vonden een scherp beeld van de woningmarkt daarom noodzakelijk.

Alleen: de toekomst is onzeker. De lokale partners wilden rekening kunnen houden met deze onzekerheden. We hebben er daarom voor gekozen om de woningmarktanalyses en woonvisie uit te werken rond een viertal scenario’s. Companen werkte hierbij samen met Jester Strategy. Deze benadering heeft bijgedragen aan reële voorstellingen van de toekomstige woningmarktsituatie. Resultaat is een toekomstvaste en zeker ook dynamische woonvisie. Bovendien heeft het de samenwerking tussen corporaties, gemeente en huurdersorganisaties verder gebracht. 

Meer weten? Lees de blog in Binnenlands Bestuur.

Neem contact op met Bram Klouwen.

Maak kennis met onze producten

Ladder voor Duurzame Verstedelijking

Hoe zorg ik ervoor dat mijn plannen niet stranden bij de Raad van State? Een goede onderbouwing van plannen is dan noodzakelijk, volgens de strikte eisen van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking. Is de toelichting op het bestemmingsplan compleet en overtuigend of is het toch noodzakelijk om nog nader onderzoek te doen? Companen hoort bij de koplopers rond Ladder-onderbouwingen. 

Jeroen Wissink of Roy Nieuwenhuis vertellen u graag meer.  

Bekijk de Ladder voor Duurzame Verstedelijking
Scenarioanalyses

De toekomst is moeilijk te voorspellen. Wel kun je waarschijnlijke toekomstbeelden uitwerken. Via scenario’s. Door zulke scenario’s heeft u meer zicht op mogelijke ontwikkelingsrichtingen die voor uw beleid van belang zijn. Hierdoor maakt u in uw woonbeleid of vastgoedstrategie kwalitatief betere keuzes en voorkomt u desinvesteringen.

Wilt u meer weten? Neem contact op met Bram Klouwen.

Migratiemonitor

Speciaal voor gemeenten en woningcorporaties hebben wij de migratiemonitor ontwikkeld. Deze geeft sturingsinformatie over de verhuisbewegingen van, naar en binnen de gemeente. En over de verhuismotieven van inwoners.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeroen Wissink.

Bekijk de Migratiemonitor
Woningmarktmonitor

Als provincie, corporatie, gemeente of andere stakeholder op zoek naar een dashboard met betrouwbare gegevens over de woningmarkt? 

Onze woningmarktmonitor brengt op toegankelijke en overzichtelijke wijze de stand van zaken op de woningmarkt in beeld. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij Jeroen Wissink of Jeroen Lijzenga.

Klantonderzoek nieuwe stijl

Met minder middelen hetzelfde of liefst beter presteren. Dat is de uitdaging waar veel corporaties nu voor staan. Dit kan alleen als u zicht hebt op wat de klant écht belangrijk vindt. Dat kan via ons klantonderzoek nieuwe stijl. Onderzoek en dashboards op maat.

Lees meer over de Aedes-benchmark.

Meer weten? Diana Boertien of Jeroen Wissink vertellen u graag meer.

Leefbaarheidsonderzoek

Onze onderzoeken leefbaarheid en veiligheid geven gemeenten gedetailleerd inzicht. In bijvoorbeeld de beleving van de inwoners over de fysieke en sociale leefbaarheid, sociale cohesie, het voorkomen van diverse vormen van overlast en de beleving van de veiligheid.

Wilt u meer weten over onze onderzoeksmethoden? Neem contact op met Jeroen Wissink of Roosje van Leer.

Cliëntervaringsonderzoeken Wmo

Sinds dit jaar zijn gemeenten verplicht een enquête te houden onder hun Wmo-cliënten.

Wij nemen gemeenten deze cliëntervaringsonderzoeken uit handen. Als opzichzelfstaande quick scan of als onderdeel van een uitgebreider ervaringsonderzoek.

Neem voor meer informatie contact op met Josien Westgeest.

Cliëntervaringsonderzoeken Jeugdhulp

Ook in de Jeugdwet is opgenomen dat gemeenten jaarlijks de ervaringen van cliënten moeten onderzoeken. Dat kan met de Modelvragenlijst Cliëntervaring Jongeren en Ouders (MCJO). Wij leiden deze cliëntervaringsonderzoeken in goede banen. Via basis- of maatwerkonderzoek. Alles is mogelijk.

Meer informatie over onze cliëntonderzoeken? Neem contact op met Josien Westgeest.

Fair Data Keurmerk

MOA Fair Data

Wij zijn lid van de MOA, de Nederlandse brancheorganisatie van bedrijven en instellingen die zich bezighouden met marktonderzoek. Companen voldoet aan de eisen die het Fair Data keurmerk van de MOA stelt. Zie voor nadere informatie www.moaweb.nl.