Close

Woonvisie

Hoe mensen willen wonen

Hoe willen mensen wonen in hun wijk of dorp? Wat betekent dit voor de woningvoorraad en de leefomgeving? Wat voor gemeente willen we zijn? Uw woonvisie, toekomstvisie of omgevingsvisie geeft antwoord op deze vragen. Wij helpen u bij het vinden van antwoorden; in samenwerking met uw inwoners en partners.

Wilt u meer informatie over woonvisies? Neem contact op met Pim Tiggeloven of Bram Klouwen.

Woningbouwafspraken: snelheid en kwaliteit

De woningmarkt trekt aan. Het risico van woningtekorten groeit weer. Hoe zorgen we ervoor dat goede plannen versneld tot ontwikkeling komen? Hoe voorkomen we oplopende tekorten? En dat met de gewenste toevoeging van kwaliteit? Een belangrijke opgave voor de komende jaren.

Bouwen aan een kwalitatieve woningprogrammering vraagt een adequate gemeentelijke inzet. Companen voorziet hierin vanuit het “Marktgericht Faseren en Doseren” van plannen. Een methodiek van planning en programmering die de afgelopen jaren haar succes heeft bewezen en in veel regio’s inmiddels is overgenomen. Meer weten hierover:

Lees verder

Bernheze: beknopte woonvisie in begrijpelijke taal

De woningmarkt verandert. En in 2015 is de nieuwe Woningwet ingevoerd. De gemeente Bernheze wilde daarom een nieuwe Woonvisie opstellen. Vooral om duidelijk aan te geven hoe de gemeente de rol van de woningcorporaties ziet. Bernheze gaf Companen opdracht die woonvisie te begeleiden. De wens: een goede woonvisie die in een paar pagina’s uit te leggen is, in begrijpelijke taal.

Een korte woonvisie betekent: heldere keuzes maken. Je kunt als gemeente niet alles willen. De visie is tot stand gekomen op basis van gesprekken met diverse partijen: de raadscommissie, maatschappelijke partners (corporaties, zorgaanbieders, makelaars, dorpsraden, etc.). Het stuk bevat concrete acties en afspraken tussen gemeente, corporaties en huurdersorganisaties.

De woonvisie is binnen vijf maanden opgesteld. Juist door het strikt hanteren van een maximum aantal pagina’s (8) kon de projectgroep een heel gerichte visie formuleren.

Neem contact op met Pim Tiggeloven als u hier meer over wilt weten.

Woonvisie voor Parkstad en haar gemeenten

De regio Parkstad heeft al een paar jaar te maken met een grote transformatieopgave in de woningvoorraad. De totale vraag naar woningen neemt af en verschuift naar andere typen woningen. De corporaties hebben de afgelopen jaren hun aandeel in de opgave uitgevoerd door huurwoningen te slopen.

Maar hoe zorg je er als regio nou voor dat de verdere opgave goed verloopt? Dat ook bij niet gewilde particuliere woningen wordt ingegrepen? En de corporaties als belangrijke partner bij deze transitie betrokken blijven? Deze vragen heeft Companen samen met de regio en de acht betrokken gemeenten uitgewerkt in de regionale woonvisie Parkstad.

De gemeenten hadden ook behoefte aan een nadere uitwerking in een eigen, lokale woonvisie. Dit vereiste de nodige afstemming op regionaal niveau, omdat de regio zeer divers is. Stedelijke en plattelandsgemeenten, woonmilieus met dure koopwoningen of vrijwel alleen goedkope huurwoningen.

Een belangrijke pijler vormden de zogeheten kwalitatieve enveloppen: een analyse van de transformatieopgave per woningtype per gemeente. Gebaseerd op demografische trends en woningmarktvoorkeuren.

Aan de hand van themasessies en bijeenkomsten met lokale stakeholders (corporaties, makelaars, zorg en welzijnspartijen,huurdersorganisaties) heeft Companen de overige speerpunten voor de gemeentelijke woonvisie geïnventariseerd. Gevolgd door een discussie in elke gemeenteraad. 

Op basis van deze input is per gemeente de regionale visie in beeld gebracht. Met een keuzemenu voor de lokale verdieping. Zo past de lokale woonvisie binnen de regionale kaders.

Contactpersonen: Bram Klouwen en Pim Tiggeloven.

Afwegingskader woningbouw: evenwicht tussen richting en ruimte

De woningmarkt lijkt uit het dal te klimmen. Toch is er ook nog veel onzekerheid. Bij nieuwbouw doet zich een paradox voor. Enerzijds is er behoefte aan een koers vanuit de overheid (wat wel en wat niet). Anderzijds moet er vrijheid zijn om snel op de nog altijd veranderende markt in te kunnen spelen. 

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft hierop ingehaakt door een ‘afwegingskader voor woningbouwontwikkeling’ uit te werken. 

Het is een instrument geworden dat goed wordt gebruikt. Én bovendien voorziet in de vereisten vanuit de Ladder voor Duurzame Verstedelijking, de regionale woonagenda en verschillende gemeentelijke kaders (grond, stedenbouw, Wmo). Companen begeleidde het proces.

Een gesprek met Josine Overbeek, beleidsadviseur ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Alphen aan den Rijn, over het succes van het afwegingskader.

Woonvisie: gemeente Arnhem kiest voor samenwerking

In een woonvisie geeft een gemeente de gewenste ontwikkeling aan op het gebied van wonen. De gemeente Arnhem koos bij de totstandkoming bewust voor een intensieve samenwerking tussen gemeente,corporaties, inwoners en partners. Op deze manier geeft de gemeente op een eigentijdse manier vorm aan haar beleid. Companen begeleidde de realisatie van de Arnhemse woonvisie.

Meer weten? Neem contact op met Roy Nieuwenhuis of Bram Klouwen.

Gert van Putten (Senior-bestuursadviseur Wonen in Arnhem): “Het mooie is dat het een visie is van alle partijen. We noemen het de ‘Arnhemse Woonprincipes’.” Corporaties, maar ook de gemeente, dragen vanuit hun eigen verantwoordelijkheid bij aan deze principes. Dit leidt via een iteratief proces tot goed afgestemde uitvoeringsafspraken. Iteratief betekent dat het proces in kleine stapjes wordt opgedeeld en door herhaling, op dezelfde manier, er een gezamenlijk resultaat komt.

De gemeente is met de ontwikkeling van de woonvisie volgens Jan Jans (Programmamanager Van Wijken Weten) echt een nieuwe fase ingegaan: “Companen speelde een constructieve rol door de betrokken opstelling en begrip voor ieders situatie en positie. Het gesprek met de corporaties wordt nu veel inhoudelijker. En vanuit de gezamenlijke principes kunnen gemeente en corporaties effectiever uitvoeren. De ambitie uit de woonvisie biedt alle partijen een uitnodigend perspectief.”

Maak kennis met onze producten

Regionale visie

Hier gaat het om een beleidsplan over het thema wonen.Het verschil met een woonvisie is dat het de visie van meerdere gemeenten,deelnemend aan een regionaal samenwerkingsverband, betreft. Een regionale visie wordt vaak opgesteld als er gemeente grensoverschrijdende opgaven liggen(bijvoorbeeld het voorkomen van concurrentie tussen woningbouwplannen van buurgemeenten).

Neem voor meer informatie contact op met Bram Klouwen.

Woonagenda

Net als bij de woonvisie betreft de woonagenda het gemeentelijke beleidsplan over het thema wonen. Het verschil is echter dat bij een woonagenda de nadruk meer komt te liggen op praktische uitvoeringsmaatregelen en dus wat minder bij het visionaire aspect. De woonagenda geeft aan hoe we het gaan doen.

Bram Klouwen en Pim Tiggeloven kunnen u meer vertellen over de woonagenda.

Uitvoeringsprogramma

Een set van acties en maatregelen, voortkomend uit de gemeentelijke visie op het woonbeleid. Vaak wordt hierbij ook aangegeven welke partijen hierbij betrokken zijn en wanneer de maatregel wordt uitgevoerd (of dat het om een doorlopende actie gaat).

Meer weten? Neem contact op met Martin Bleijenburg en Roy Nieuwenhuis.

Prestatieafspraken

Set van afspraken tussen gemeente, woningcorporatie(s) en huurdersorganisaties over de opgaven in de sociale huursector. Vaak worden de prestatieafspraken op gemeenteniveau vastgelegd, maar afspraken op regionaal niveau of het werkgebied van een corporatie is ook mogelijk. Sinds de herziene Woningwet worden de prestatieafspraken jaarlijks herijkt.

Meer informatie? Neem contact op met Marnix GroenlandRoy Nieuwenhuis of Bram Klouwen.

Woningmarktonderzoek

Een analyse van recente ontwikkelingen, huidige situatie en toekomstige verwachtingen van de woningmarkt. Aspecten die hierbij vaak worden geanalyseerd zijn: demografische trends, de toekomstige woningbehoefte (kwantitatief en kwalitatief) en de opbouw van de woningvoorraad. Analyses zijn gebaseerd op bijvoorbeeld bestaande statistisch cijfermateriaal, een enquête of kwalitatief onderzoek (interviews / panels). Vaak wordt een combinatie van methoden toegepast.

Contactpersonen: Jeroen Lijzenga en Chantal Tiekstra.

Woningbouwprogramma

Richtinggevend kader voor woningbouwontwikkelingen. Het woningbouwprogramma geeft kwantitatief (hoeveel woningen?) en/of kwalitatief (welk type woningen) de kaders voor woningbouw aan. Doorgaans is een woningbouwprogramma een sterk sturend, terwijl een afwegingskader meer ruimte voor overleg met ontwikkelende partijen laat.

Neem contact op met Pim Tiggeloven.

Huisvestingsverordening

In de basis heeft iedereen in Nederland het recht om zich te vestigen waar hij of zij dat wil. Alleen als er lokaal sprake is van schaarste aan goedkope woonruimte kan een gemeente of regio ervoor kiezen om voorwaarden aan deze vrije vestiging te stellen (bijvoorbeeld maatschappelijke of economische binding aan de regio / gemeente). Deze voorwaarden worden vastgelegd in de huisvestingsverordening en richten zich voornamelijk op de toegankelijkheid van de lokale sociale huursector. Companen kan helpen deze voorwaarden vast te stellen.

Neem hiervoor contact op met Mattijs Letteboer of Bram Klouwen.

Interactieve bijeenkomsten

Bijeenkomsten waarbij belanghebbende organisaties op de woningmarkt betrokken worden om input te geven voor het woonbeleid. Soms wordt er één bijeenkomst gehouden voor alle lokale stakeholders (corporaties, ontwikkelaars, huurdersorganisaties, zorg- en welzijnsaanbieders, makelaars, dorpsraden, etc.), soms worden aparte bijeenkomst per thema georganiseerd (bijvoorbeeld over wonen met zorg of over de opgave in de sociale huursector). Deze bijeenkomsten worden op maat gemaakt.

Wilt u een interactieve bijeenkomst organiseren? Neem contact op met Martin Bleijenburg of Bram Klouwen.