In 2021 werkte WoonFriesland dit, via een proces met huurdersorganisaties, stakeholders en RvC, gezamenlijk met Companen uit. Bovendien legde zij hierbij een consequente relatie met de warmte-opgave. Die is in de steden anders dan in de kleinste dorpen, en ook weer anders dan op de eilanden.

Een eigen warmte-transitievisie

Als sociaal verhuurbedrijf, met het motto ‘gewoon doen’, wilde WoonFriesland een portefeuilleplan dat invulling geeft aan de maatschappelijke opgaven en dat uitvoerbaar is. Dit vraagt goed zicht op de maatschappelijke opgaven: een betaalbaar woningaanbod, virusveilig werken, groei in steden, anticiperen op minder vraag in de kleinste dorpen, wonen met zorg voor iedereen die hier mee te maken heeft, en een stevige klimaatopgave. “Wat wij doen moet in relatie staan met wat de samenleving nodig heeft,” zegt Karin Koopman, relatiemanager bij WoonFriesland. “Dit zie je bijvoorbeeld terug bij hoe we omgaan met verduurzaming. We hebben onze eigen warmtevisie gemaakt vanuit het oogpunt van ons eigen vastgoed, omdat we merken dat dit in iedere wijk of kern anders uitpakt.” De eigen warmtevisie zorgt ervoor dat er goed zicht is op zinvolle verbeteringen in complexen en dat WoonFriesland de dialoog met alle gemeenten goed kan voeren rond de wijkuitvoeringsplannen.

Ambitieus en haalbaar

Een ander belangrijk punt in het portefeuilleplan is de fasering. WoonFriesland kiest voor uitbreidingsnieuwbouw tot 2030, zodat sloop-nieuwbouw en de virusveilige kwaliteitsverbetering mogelijk zijn. Met het nieuwe portefeuilleplan en geïntegreerde warmtevisie is de opgave tot 2050 duidelijk in beeld. De middelen zijn voldoende om het plan te realiseren. “Willen we uiteindelijk de ultieme wensportefeuille realiseren, dan brengt de verlaging van de verhuurderheffing ons dichter bij de realisatie hiervan.”

Gezamenlijk resultaat

Het werkgebied van WoonFriesland is veelzijdig. Steden, dorpen en eilanden vragen elk een eigen benadering. Toch moet dit vorm krijgen vanuit een gemeenschappelijk kader. Het portefeuilleplan geeft een helder beeld van de gewenste portefeuille-ontwikkeling per gemeente en kern. Hoe deze gewenste portefeuille bereikt kan worden, verschilt per situatie. Daarmee is er ruimte om de uitvoering flexibel op te pakken. Companen was daarbij meer dan de externe die langskwam om een project te doen. Karin Koopman: “Zij reikten ons tools aan om naar ons werkgebied te kijken, zoals digitale GIS-kaarten. En zij waren in de uitvoering nauw verbonden met onze organisatie. Daardoor is het echt een gezamenlijk resultaat geworden.”

Breed draagvlak

Huurdersorganisaties, stakeholders en RvC waren blij met het resultaat. De breedte van de opgave waar je als corporatie voor staat, de ambitie om te groeien en te verbeteren en een stevige organisatorische basis hiervoor spreken aan. Het resultaat kwam voor de huurders en RvC logisch tot stand. Zij zijn bij verschillende stappen betrokken en hebben daarmee ook richting kunnen geven aan de uitwerking. Nu ligt er een breed gedragen portefeuille- en verduurzamingsstrategie dat verder invulling krijgt in gebieds- en complexplannen. Daarmee leeft de strategie binnen WoonFriesland.

(Fotografie: WoonFriesland)

21 december 2021