Op 4 april presenteerde Companen op het WoONcongres 2019 de kernpublicatie van het WoON 2018, met veel actuele informatie over de huidige woningmarkt. Wat viel ons op? En welke opgaven zien we bij de uitkomsten die in de kernpublicatie zijn gepresenteerd?

Wooncarrière mogelijk? Of niet meer?
Het aantal verhuizingen is in de afgelopen jaren sterk toegenomen. Binnen de koopsector was zelfs sprake van een verdubbeling. Mensen konden makkelijker hun woning verkopen en een volgende stap zetten. Toch verandert dit weer. Ook al blijft de verhuisgeneigdheid hoog, minder mensen verhuizen. De prijzen zijn zover gestegen dat starters moeilijker de markt betreden. Dit remt ook de doorstroming. Niet ten onrechte is er veel aandacht voor tempoversnelling van woningbouw (oplossen van schaarste) en kansen voor starters op de woningmarkt.

Senioren verhuizen weinig maar worden wel belangrijker
65-plussers verhuizen relatief weinig. Toch zien we dat het aantal verhuizingen van 65-plussers behoorlijk groeit (met bijna 70% sinds 2015). We zien nu op de woningmarkt gestaag de effecten van de vergrijzing. De verwachting is dat de honkvaste senior de komende jaren toch als consument belangrijker wordt op de woningmarkt.

Zijn we voorbereid op het aflopen van de aflossingsvrije hypotheken?
In het WoON 2018 zien we nog altijd dat een belangrijk deel van de verhuizers binnen de koopsector hun aflossingsvrije hypotheek meeneemt (rond 30%). Dat is vaak gunstig voor de huidige relatief lage maandlast. We zien hierin wel een risico voor de toekomst. Rond 2030-2035 eindigen veel van deze aflossingsvrije hypotheken. Dan zal toch afgelost moeten worden. Dit valt ongeveer gelijk met de uitstroom van de babyboomgeneratie uit de woningmarkt. Zeker in meer ontspannen woningmarkten dreigt dan een daling van prijzen en meer woningen die onder water staan. En ook is dan investeren in verduurzaming nodig. Dit betekent een wezenlijk risico voor deze huishoudens, waarvoor nu reeds bewustwording nodig is.

Sociale huur vangnet voor kleine huishoudens en laagste inkomens
Het WoON 2018 bevestigt eens te meer dat de sociale huursector steeds meer het domein is voor alleenstaanden, ouderen en huishoudens met een uitkering; eenverdieners. Dus niet voor een brede bevolkingsgroep. In buurten met veel sociale huur groeit de eenzijdigheid van de bevolking.

Verschillende achtergrondgegevens bij deze richtingen kunt u terugvinden in de kernpublicatie WoON 2018 die Companen opstelde. Companen gaf deze kernpublicatie een vernieuwende vorm, met veel aandacht voor datavisualisatie, navigatiemogelijkheden en interactieve dashboards. U kunt deze kernpublicatie hier vinden.

Wilt u meer weten? Lees de kernpublicatie of neem contact op met Bram Klouwen of Jeroen Lijzenga.

5 april 2019.

Delen: