Wat moet?

De Wvrv verandert het woonbeleid in een programma onder de omgevingsvisie; het volkshuisvestingsprogramma. In de omgevingsvisie maakt de gemeente de ruimtelijke keuzes en schetst zij een toekomstvisie. Vervolgens is het volkshuisvestingsprogramma een praktische uitwerking van deze visie. De Wvrv stelt een aantal eisen aan het programma.

Het volkshuisvestingsprogramma beschrijft:

  • omvang en samenstelling van de woningvoorraad
  • actuele en verwachte woonbehoefte
  • woonbehoefte van aandachtsgroepen en ouderen

Het volkshuisvestingsprogramma bevat beleid voor:

  • plannen en locaties voor nieuwbouw
  • aantallen te realiseren woningen (waarvan 36% middenhuur, 30% sociaal en ouderen)
  • maatregelen om in de woonbehoefte te voorzien
  • ontwikkeling van bestaande voorraad
  • leefbaarheid, sociale samenhang, kwaliteit van de ruimte en bereikbaarheid
  • woongerelateerde zorg- en ondersteuningsbehoefte
Lokale accenten vind je in de wijk

Mensen beleven het wonen in hun directe omgeving; de buurt of de wijk. Het grootste deel van de gemeente staat er al. Een gemiddelde gemeente krijgt er in 10 jaar tijd maar een enkel wijkje bij. En voorzieningen verplaats je niet zomaar. De juiste woning op de juiste plek wordt dan cruciaal. Waar pakken we de opgave wonen en zorg op? Waar werken we aan de leefbaarheid? En waar is meer sociale huur nodig en waar juist betaalbare koop? Het is een kwestie van wijkgericht denken.

In Katwijk, Dijk en Waard en Heerde gingen we een stap verder. We inventariseerden voorzieningen, de geschiktheid van de omgeving en kansen voor nieuwbouw. Met de kaart op tafel kregen we scherp waar bijvoorbeeld geclusterde woningen voor senioren kunnen komen. En waar we moeten inzetten op aanpassing van bestaande woningen.

Van gemeentehuis naar buurthuis

De kaders van het Rijk dwingen gemeenten om preciezer te kijken naar hun wijken en dorpen. Dus pak de fiets en ga op verkenning; het gemeentehuis uit en de wijk in. We kunnen inwoners vragen waar zij zich thuis of misschien wel onveilig voelen. Bijvoorbeeld via enquêtes op de kaart. Zo komen we binnen de gestelde kaders tot veel concreter lokaal woonbeleid.

Meer weten?

Wilt u het volkshuisvestingsprogramma in uw gemeente ook wijkgericht inkleuren? Bel of mail dan met Jan van Deursen.

11 april 2024

Delen: