Het aantal ouderen in Zwolle groeit de komende jaren sterk. In 2020 waren er ongeveer 22.000 65-plussers in Zwolle. Dit aantal loopt in 2040 op tot bijna 31.500. Tot 2030 worden in Zwolle ongeveer 10.000 woningen gebouwd. Het is belangrijk hier een gevarieerd aanbod aan woningen en woonvormen voor senioren aan toe te voegen.

Naast het huidige aanbod aan sociale huurwoningen bestaat een duidelijke behoefte aan particuliere huur- en koopwoningen. Ouderen willen andere woonconcepten, zoals hofjeswoningen en appartementen met meer woonkwaliteit. Om de voorzieningen voor ouderen in de wijk te versterken, is de komende jaren verdere uitbouw en uitbreiding nodig.

Het onderzoek bevestigt ook het belang van aansluiting bij de speerpunten van de Agenda Vitaal en Waardig Ouder Worden (Seniorenagenda, 2020). Hierbij gaat het om (extra) aandacht voor bijvoorbeeld positieve gezondheid, zinvolle daginvulling, tegengaan van eenzaamheid, (mantel)zorg en de wijkaanpak Vitaal en Veilig Thuis (VVT).

2 juni 2022