Voor zijn studie Human Geography aan de Universiteit Utrecht analyseerde Hsiung Ming Bruins (in samenwerking met Companen) de verhuiswensen van 55-plussers. Hij vergeleek die met hun daadwerkelijke verhuisgedrag in de periode 2015-2020.

De uitkomsten van het onderzoek leest u in de masterthesis Move on up: Exploring Later-Life Residential Mobility in the Netherlands between 2015-2020.

Van ‘wel willen verhuizen’ naar ‘uiteindelijk toch maar niet’

Van de 24.745 uit het WoOn2015 geselecteerde respondenten ouder dan 55 jaar wilde de meerderheid beslist níet verhuizen. Dit gold zeker voor 85-plussers. Van de ouderen die aangaven (eventueel) wél te willen verhuizen deed maar de helft dat ook daadwerkelijk.

Wie verhuist wel?

Gezondheid blijkt voor ouderen de belangrijkste reden om verhuisplannen in daden om te zetten. Vooral onder respondenten vanaf 75 jaar. Ook de gewenste nabijheid van potentiële mantelzorgers (vaak kinderen) is een belangrijke trigger om te verhuizen. Zo verhuisden ouderen met kinderen die op enige afstand woonden 14% vaker dan kinderloze ouderen.

Aanknopingspunten

De huisvestingsopgave voor onze vergrijzende samenleving is complex. De kenmerken en woonwensen van de doelgroep zijn divers. Het is Hsiung Ming gelukt deze complexiteit in zijn onderzoek te ontrafelen en aanknopingspunten te bieden voor toekomstig beleid. Natuurlijk is een passend en divers woningaanbod nodig. Maar er liggen ook kansen in ondersteuning van ouderen die het lastig vinden hun verhuiswens te realiseren. Zeker wanneer daarbij rekening wordt gehouden met de belangrijke rol van mantelzorgers. Een persoonlijke benadering met een passend woonaanbod kan juist deze doelgroep helpen een actieve keuze te maken.

Meer weten?

U kunt de volledige tekst van de masterthesis op onze website lezen. Wilt u sparren over de mogelijkheden om in uw gemeente de doorstroom te bevorderen? Neem dan contact op met Roosje van Leer.

Nieuwsgierig naar (afstudeer)stagemogelijkheden bij Companen? Bel, mail of app dan met Laurens van Dongen of Vera Elferink.

3 januari 2023