Visies zijn gratis. Uitvoering kost geld

Beleid strandt vaak in mooie woorden. Niemand is ertegen en toch staat de uitvoering er meestal ver vanaf. Want waar verschillende werkvelden en belangen bij elkaar komen loopt het vast. We willen de woonomgeving tegen zo laag mogelijke beheerkosten inrichten. (Zorg)voorzieningen moeten gunstig liggen en efficiënt worden gebruikt. Wijken zijn liefst gemengd en inclusief. Tegelijk staan de meeste woningen al en wil je de betaalbaarheid in wijken niet verliezen. Toch is dat voor een meer gemengde wijk mogelijk wel nodig. Bovendien zijn belangen van organisaties soms tegengesteld. Hoe ga je dit allemaal samenbrengen en realiseren?

Weten waar het knelt en past

Met een gebiedsgerichte aanpak wil de gemeente Venlo werk maken van wonen en zorg voor ouderen. Voor de gemeente en haar partners is de uitvoering van beleid op wijkniveau hiervoor het vertrekpunt. Want juist daar vind je inzicht in waar het knelt of juist past. In een gebied of wijk brengen Companen en Public Result in beeld welke voorstellen en maatregelen nodig zijn voor de specifieke opgave daar. Zijn ze haalbaar en uitvoerbaar? Welke uitdagingen liggen er? Maar ook: wie investeert en hoeveel? En hoe en in welke vorm gaan alle partijen samenwerken en bewaken we de uitvoering van de opgave?

Blauwdruk op maat

De gekozen werkwijze is een goede start voor een stadsbrede aanpak van de woonzorgopgave. Maar let op; het is niet dé blauwdruk voor alle wijken in de gemeente Venlo. Dat zou onvoldoende recht doen aan de problematiek en eigenheid op wijkniveau. Elke wijk is immers anders en verdient de aandacht en aanpak die daarbij past. Het wordt dus een template in diverse tinten blauw.

Breng inhoud en uitvoering samen

In dit project brengen Companen en Public Result inhoud en uitvoering van beleid bij elkaar. Companen weet wat er op gebied van wonen en zorg in de wijken speelt. En we begrijpen de taal van de partijen. Neem het begrip ‘intensieve zorg’. Zorginstellingen denken aan frequentie en complexiteit van zorg en hoe je die moet organiseren. Bij een corporatie zal het waarschijnlijk gaan over het ontwerp van een woning.

Voor een succesvolle invulling van de woonzorgopgave is echter meer nodig. De methodische aanpak van Public Result is daarbij van grote waarde. Ze verbindt voor de uitvoeringsagenda de verschillende belangen van gemeente, corporaties en zorginstellingen, ordent de uitvoering en rolt die praktisch uit. Samen brengen we beweging in het vraagstuk.

Meer weten?

Wilt u weten hoe wij samen met onze collega’s van Public Result uw woonzorgvisie naar uitvoering kunnen brengen? Neem dan contact op met Martin Bleijenburg.

21 november 2023

Delen: