Steeds meer gemeenten werken hierbij met speciale uitstroomafspraken: corporaties leveren hierbij woningen voor uitstromers, onder voorwaarde dat de cliënten goede begeleiding krijgen nadat ze hier komen wonen.

Gemeente Overbetuwe is één van de gemeenten die onlangs zo’n ‘Opstapregeling’ lanceerde. Hier ging een intensief proces aan vooraf, waarbij gemeente, corporaties en zorgaanbieders in werkgroepjes met elkaar in gesprek gingen over zaken als het soort huurcontract en de voorwaarden die hieraan gesteld worden, de aanmeldprocedure, toewijzingscriteria en de wijze van matching, en randvoorwaarden om een zachte landing in de wijk mogelijk te maken. Resultaat is een regeling waar niet alleen uitstromers vanuit Beschermd wonen, maar ook vanuit jeugdzorg en maatschappelijke opvang gebruik van kunnen maken. Het eerste koppel is inmiddels succesvol naar een woning begeleid.

Warme overdracht
Ruud Maatman, directeur-bestuurder van Woningstichting Heteren, is blij met de regeling. ‘Uitstromers hebben nagenoeg geen kans op de woningmarkt; ze hebben vaak een korte meettijd, en soms ook een besmet woonverleden’, memoreerde hij bij de aftrapbijeenkomst begin februari. ‘Als corporatie willen wij graag iets doen voor deze groep, maar dan willen we wel zeker weten dat er een warme overdracht is en dat deze mensen ook goede begeleiding krijgen nadat ze in de wijk komen wonen. Daar hebben we goede afspraken over kunnen maken. Het toverwoord is communicatie en samenwerking. Daar hebben we de afgelopen maanden een goede basis voor gelegd.’

Ook Kitty Bos van Kubuszorg is enthousiast – zowel over het proces als over het resultaat. ‘We hebben kennis en kunde gedeeld om tot een gezamenlijk doel te komen. We hebben elkaar leren kennen, waardoor we elkaar weten te vinden als dat nodig is. De toekomst gaat ons leren waar we zaken misschien toch anders willen doen; nu moeten we het eerst gewoon gaan doen!’

Niet wiel opnieuw uitvinden
Steeds meer gemeenten werken samen met corporaties en zorgaanbieders om dit soort uitstroomafspraken te maken. Companen ondersteunt daarbij als procesbegeleider en penvoerder. We brengen daarbij de ervaring in die elders in het land al is opgebouwd en zorgen ervoor dat alle betrokken partijen hun inbreng kunnen leveren. Zo hoeven zij het wiel niet opnieuw uit te vinden, én komt er een regeling die past bij de lokale situatie.

Wilt u weten hoe wij u kunnen ondersteunen bij het maken van uitstroomafspraken, neem dan contact op met Roosje van Leer.

3 maart 2021

Delen: