De woningmarkt trekt aan. Het risico van woningtekorten groeit weer. Hoe zorgen we ervoor dat goede plannen versneld tot ontwikkeling komen? Hoe voorkomen we oplopende tekorten? En dat met de gewenste toevoeging van kwaliteit? Een belangrijke opgave voor de komende jaren.

Niet terugvallen in oude patronen
De afgelopen jaren zat de woningmarkt stevig in het slop. Door plannen te faseren kon goed op de vraag ingespeeld worden. De omslag naar tempoversnelling vraagt een veranderende opstelling van gemeenten. Dat blijkt in de praktijk geen sinecure. Nieuwe bestemmingsplannen moeten versneld worden opgepakt, terwijl oude (kwalitatief mindere) plannen soms nog in de weg zitten. De Ladder voor Duurzame Verstedelijking maakt het gemeenten dan niet makkelijker. Nu de woningmarkt weer beweegt stapelen bovendien politieke wensen ten aanzien van woningbouwplannen zich weer op, waardoor het ontwikkeltempo toch weer onder druk staat.

Marktgericht “Faseren en Doseren”
Bouwen aan een kwalitatieve woningprogrammering vraagt een adequate gemeentelijke inzet. Companen voorziet hierin vanuit het “Marktgericht Faseren en Doseren” van plannen. Een methodiek van planning en programmering die de afgelopen jaren haar succes heeft bewezen en in veel regio’s inmiddels is overgenomen. Kern van deze aanpak:

  • Draagvlak bij alle partijen. De sleutel voor het succes is maximale betrokkenheid en draagvlak bij gemeenten én marktpartijen. Corporaties en projectontwikkelaars die vanaf het allereerste begin stap voor stap partner zijn in het proces.
  • Faciliterende overheid. Niet ‘afdwingen’ staat centraal. Vanuit het delen van inzichten met de markt, besluiten ontwikkelaars in feite zelf om projecten te versnellen.
  • Transparantie door stappenplan. In dit soort samenwerkingstrajecten is een heldere procesarchitectuur essentieel.
  • Zorgvuldigheid en respect. Essentieel voor het welslagen van een dergelijk proces is de 100% zorgvuldige communicatie en bejegening van elke partij.
  • Herkenbaar toetsingskader. Om te komen tot productieafspraken is een gedragen en herkenbaar kwalitatief toetsingskader een must, met daarin aandacht voor:
    • korte termijn afzetbaarheid van een project (actuele marktvraag) en praktische wenselijkheid en urgentie (bijvoorbeeld oplossen ruimtelijk knelpunt);
    • lange termijn ontwikkelingsvisie (ruimtelijk, volkshuisvestelijk, aansluiting bij de Ladder voor Duurzame Verstedelijking, etc).
  • Cyclisch proces. Woningbouwprogrammering is een dynamische activiteit die jaarlijks wordt geactualiseerd, zodat snel kan worden ingespeeld op actuele inzichten, omstandigheden en vraag.

Aanpak op maat
Elke gemeente en elke regio is anders, en woning(over)productie heeft overal een eigen gezicht. De hiervoor genoemde factoren zijn overal van invloed maar de benaderingswijze luistert nauw, en moet optimaal aanslui¬ten bij lokale verhoudingen en urgentiebeleving. Daarom is onze aanpak op iedere plek net ietsje anders. Een passend aanbod voor uw situatie? Bel of mail met Bram Klouwen.

Delen: