Close

Actueel

Saaie tabellen of dynamische dashboards?

Er is steeds meer informatie beschikbaar en we moeten steeds vaker keuzes maken in wat we tot ons nemen en wat niet. Aandacht is een schaars goed, en het is waar, een plaatje zegt meer dan duizend woorden. Datavisualisatie en storytelling worden daarom een steeds belangrijker onderdeel van ons onder…
Lees verder

Onderzoek en woningbouw­afspraken in de regio Alkmaar

De 7 gemeenten in de regio Alkmaar willen in samenwerking met relevante stakeholders komen tot regionale woningbouwafspraken. Deze afspraken worden gebaseerd op een actueel beeld van de woningmarkt. Het accent ligt op kwantitatieve en kwalitatieve woningbouwafspraken, en vooral op afstemming en same…
Lees verder

Klimaatopgave: 20% techniek, 80% gedrag

Het oppakken van de klimaatopgave vraagt vooral sociale innovatie; de invloed van techniek is ondergeschikt. Dat was een van de boodschappen die centraal stond op De Dag van Stad en Regio, georganiseerd door Platform31. Als partner in het netwerk van Platform31 nam Companen deel aan deze partnerdag.…
Lees verder

Regionale Woon Agenda Holland Rijnland: tempo in ontwikkeling

Centraal in de Randstad ligt de regio Holland Rijnland, rond de steden Leiden en Alphen aan den Rijn. Deze regio wordt gekenmerkt door een forse verstedelijkingsdruk, snel stijgende woningprijzen, mobiliteitsproblemen en concurrentie om de schaarse ruimte tussen wonen, bedrijven, landbouw, recreatie…
Lees verder

Ladder voor duurzame verstedelijking vereenvoudigd

De ladder is per 1 juli 2017 aangepast en vereenvoudigd. De afzonderlijke treden zijn komen te vervallen. In de kern blijft de laddertoets gelijk: de behoefte aan een nieuwe stedelijke ontwikkeling moet in de toelichting bij het bestemmingsplan zijn aangetoond.
Lees verder

Prestatieafspraken: hoe varen we ‘scherp aan de wind’

Halen we eruit wat erin zit? Scherp aan de wind varen, betekent zo hoog mogelijk uitkomen. Maar ook goed aanvoelen wanneer je te scherp aan de wind vaart, want dan val je stil. Dit geldt ook voor het vaststellen van de gewenste volkshuisvestelijke prestaties. De Indicatieve Bestedingsruimte Woningco…
Lees verder

Prestatieafspraken: hogere gedeelde ambities

Afspraken zijn meer dan een bod met een kop Wettelijke procedures zetten lokale verhoudingen onnodig onder druk. De doorgaans prettige samenwerking wordt vervangen door een formele onderhandeling over activiteiten. In plaats van te spreken over ‘wat’ we willen bereiken, staat als reactie op het …
Lees verder

12 antwoorden rond Woningmarktscenario’s

In het afgelopen jaar hebben de gemeente Berg en Dal samen met de woningcorporaties Waard Wonen en Oosterpoort, en de huurdersorganisaties ervaring opgedaan met het instrument scenarioplanning. Hieronder vindt u het verslag van de workshop scenarioplanning die onlangs gehouden is.
Lees verder

Wonen en Zorg: van systeemwereld naar leefwereld

Gemeenten, corporaties, zorginstellingen en zorgkantoren hebben behoefte aan een sluitende aanpak die langer zelfstandig wonen mogelijk maakt, langs de weg van meer maatwerk en minder kosten. Hiervoor is een beweging nodig van de systeemwereld van instituten naar de leefwereld van mensen.
Lees verder

Woningbouwafspraken: snelheid en kwaliteit

De woningmarkt trekt aan. Het risico van woningtekorten groeit weer. Hoe zorgen we ervoor dat goede plannen versneld tot ontwikkeling komen? Hoe voorkomen we oplopende tekorten? En dat met de gewenste toevoeging van kwaliteit? Een belangrijke opgave voor de komende jaren.
Lees verder

Leden tevreden: ‘Austerlitz zorgt is gouden medaille waard’

Austerlitz Zorgt is er volgens een ruime meerderheid van de leden in geslaagd om de oudere inwoners langer zelfstandig in het dorp te laten wonen en de sociale samenhang in het dorp te vergroten. Dat blijkt uit evaluatieonderzoek dat Companen voor de gemeente Zeist onder de leden heeft uitgevoerd.
Lees verder